การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรับฟังการบรรยายพิเศษ จากผอ.ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรับฟังการบรรยายพิเศษ จากผอ.ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ และรับฟังบรรยายพิเศษ จาก น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกับการประชุมร่วมในรูปแบบ Webex Online Meeting เพื่อให้ภาควิชา / ศูนย์ / กลุ่มสาขาวิชา / งาน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1. มาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยง 2.โครงสร้าง นโยบาย กรอบ และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 3. การจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของตนเองได้ถูกต้อง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วม 50 ท่าน

      

       

     

     

     

เอกสารประกอบการบรรยายของผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

SDGs

 

 

 

 

 

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin