TQA_Criteria_20160302-4

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีโครงการพัฒนา MUSC Assessor เพื่อพัฒนาบุคลากร และให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะ ตรวจประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานและภาควิชาต่าง ๆ ได้ ในแต่ละปีได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA Criteria) เสมอมา โดยในปี พ.ศ. 2559 นี้ได้ส่งผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าอบรมเกณฑ์ดังกล่าว ตามที่รวบรวมไว้ดังนี้

วิทยากร

เอกสารประกอบการอบรม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 431

Solverwp- WordPress Theme and Plugin