1

        วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ ผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมงานและร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องภิรัชฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


ในปี 2564 มีส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับรางวัล
2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus: Innovation – TQC Plus: Innovation) โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับรางวัล
3. คณะเทคนิคการแพทย์ รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้รับรางวัล
4. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ในฐานะบริษัทภายใต้คณะ ฯ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับรางวัล


       พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงสุด ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติถือเป็นกลไกสำคัญที่นำพาองค์กรไทยไปสู่เป้าหมายความเป็นเลิศ ทั้งนี้ องค์กรที่ได้รับรางวัลจะต้องถ่ายทอดวิธีปฏิบัติที่นำไปสู่ความสำเร็จให้กับองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย และเปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมชมสถานประกอบการ เพื่อเป็นแบบอย่างในความมุ่งมั่นต่อการปรับปรุงองค์กรทุกภาคส่วนให้ดีขึ้น อันจะส่งผลดีต่อความเข้มแข็งของประเทศในภาพรวม


ที่มา : www.facebook.com/MahidolQD

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 268

Solverwp- WordPress Theme and Plugin