การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืน ครั้งที่1/2563 และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ”แนวทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)”

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืน ครั้งที่1/2563 และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ”แนวทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)”

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และนางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืนของคณะวิทยาศาสตร์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)” โดยมีการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ WebEx Meeting ให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารการบรรยายฯ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin