ผู้ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา / งานที่สังกัด
1
ผศ. เชิญโชค ศรขวัญ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ
(ดำรงตำแหน่ง ธันวาคม 2562-มิถุนายน 2563)
ภาควิชาฟิสิกส์

Solverwp- WordPress Theme and Plugin