ประชุมเตรียมความพร้อม MUSC EdPEx 2562

ประชุมเตรียมความพร้อม MUSC EdPEx 2562

การประชุมเตรียมความพร้อม

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx/TQA) ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 โดยแบ่งการประชุมเป็นสองรอบ และมีเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้

  • กำหนดการเยี่ยมสำรวจ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562
  • เอกสารที่ทางคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจขอเพิ่มเติม
  • เอกสารสรุปลักษณะองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์และกระบวนการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx/TQA พร้อมตัวอย่างคำถาม

Solverwp- WordPress Theme and Plugin