ประชุมเตรียมความพร้อม MUSC EdPEx 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx/TQA) ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 โดยแบ่งการประชุมเป็นสองรอบ และมีเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ กำหนดการเยี่ยมสำรวจ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 เอกสารที่ทางคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจขอเพิ่มเติม เอกสารสรุปลักษณะองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์และกระบวนการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx/TQA พร้อมตัวอย่างคำถาม

MU EdPEx Site Visit at MUSC 2018

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะรับการตรวจเยี่ยมด้วยเกณฑ์ EdPEx จากคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561     ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการ

เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 0830-1600 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการ 0830 ลงทะเบียน 0900 พิธีเปิด และภาพรวมบทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx และ common pitfall 0930 การเปลี่ยนแปลงใหม่ใสเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปี 2556-2557 1030 ภาพรวมกระบวนการตรวจประเมิน 1100 Value added feedback comment and Key Theme 1300 วิธีการ และเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อกำหนดค่าคะแนนตามเกณฑ์ EdPEx 1345 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ/นำเสนอ 1530 ถาม ตอบ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และปิดการอบรม วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุนารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัญ […]

การอบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์ MU EdPEx รุ่นที่ 4

  คณะวิทยาศาสตร์ ส่งอ.สมศักดิ์ อ.กิตติศักดิ์ และอ.พรทิพา เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 4 ช่วงที่ 2 การจัดทำ Concensus Review และ Site Visit Planning ระหว่างวันพุธที่ 24 ถึงวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Bangsean Heritage Hotel จ.ชลบุรี กำหนดการ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 0630 ออกเดินทางจากม.มหิดล ศาลายา 0930 ลงทะเบียน 1000 ทบทวนกระบวนการตรวจประเมินและการจัดทำ Concensus Review โดยคุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 1300 ปฏิบัติการ Concensus Meeting 1 1830 นำเสนอและอภิปราย วันพฤหัสฯที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 0830 […]

เตรียมความพร้อมประธานตรวจประเมิน MU EdPEx 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประธานตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2559 ของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม กำหนดการ 08:30 ลงทะเบียน 09:00 การเปลี่ยนแปลงจากเกณฑ์คุณภาพการศึกษาปี 2556-2557 โดย ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 09:45 หน้าที่ของประธานต่อกระบวนการตรวจประเมิน โดย รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์ รองคณบดี คนที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 10:15 ทบทวนการจัดทำ Key Theme โดย ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เอกสารประกอบการอบรม กำหนดการ แบบประเมินกิจกรรม เอกสารประกอบการบรรยาย Changes from the 2013-2014 Criteria เอกสารประกอบการบรรยาย Roles of Team Leaders for MU Team Leader Calibration Course เอกสารประกอบการบรรยาย […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin