ทางรอดของคณะวิทยาศาสตร์ในยุคของการเปลี่ยนแปลง

ทางรอดของคณะวิทยาศาสตร์ในยุคของการเปลี่ยนแปลง

คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการกับบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ในหัวข้อ “ทางรอดของคณะวิทยาศาสตร์ในยุคของการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลัน”

สัมมนาบุคลากรสายวิชาการ

โดยการแบ่งกลุ่มอาจารย์อย่างสุ่มเพื่อให้มีความหลากหลายในกลุ่ม และนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาจัดทำกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการต่อไป

โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทางรอดของคณะวิทยาศาสตร์ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลัน” โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

การทำกิจกรรม “การสร้างภาวะผู้นำและการเสริมศักยภาพการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย อ.วัชรินทร์ ภักดี

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin