งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ รับการตรวจสอบภายใน 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ รับการตรวจสอบภายใน 2562

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ รับการเปิดตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 จากเจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562

โดยมีหัวข้อและเอกสารที่ขอตรวจสอบ ดังนี้

หัวข้อในการตรวจสอบเอกสารที่ขอให้จัดเตรียมรับการตรวจสอบ
1. ข้อตกลงการปฏิบัติงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน– ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปีงบประมาณ 2562
– แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (PE) ปีงบประมาณ 2562
2. สอบทานกระบวนการด้านนโยบายและแผน– แผนการดำเนินงานในแต่ละกระบวนการ
– กระบวนการสร้าง พิจารณา ทบทวน ติดตาม แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
– กระบวนการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ระดับส่วนกลาง
– กระบวนการจัดทำรายงานประจำปี
3. สอบทานกระบวนการด้านประกันคุณภาพ– กระบวนการด้านการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (ตามเกณฑ์ EdPEx/TQA)
– กระบวนการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน (เยี่ยมสำรวจภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์)
– กระบวนการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA
4. สอบทานกระบวนการเบิกจ่าย/จัดซื้อจัดจ้าง– เอกสารการเบิกจ่ายและจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ถึงปัจจุบัน ณ วันเข้าตรวจ
5. การควบคุมพัสดุ
5.1 วัสดุ
– บัญชีคุมวัสดุประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561 ถึงปัจจุบัน ณ วันเข้าตรวจ
– เอกสารการจ่ายวัสดุภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561 ถึงปัจจุบัน ณ วันเข้าตรวจ
– เอกสารการเบิกวัสดุจากส่วนกลางของคณะฯ ปีงบประมาณ 2561 ถึงปัจจุบัน ณ วันเข้าตรวจ
5. การควบคุมพัสดุ
5.2 ครุภัณฑ์
– ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ทั้งหมดของหน่วยรับตรวจ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 ถึงปัจจุบัน ณ วันเข้าตรวจ
– รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่จัดส่งให้งานคลังและพัสดุฯ ปีงบประมาณ 2561
– เอกสารการแทงจำหน่าย โอนย้าย รายการครุภัณฑ์ทั้งหมด
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งานนโยบายฯ รับฟังผลจากงานตรวจสอบภายใน (วันที่ 22 ส.ค. 2562)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin