EdPEx Changing Criteria 2018

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมชี้แจง EdPEx Changing Criteria (รุ่น 1 และ รุ่น 2) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กำหนดการ ลงทะเบียน เปิดการประชุมชี้แจงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) โดย รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เอกสารประกอบการประชุม กำหนดการและใบประเมินกิจกรรม เอกสารประกอบการประชุม “EdPEx 2017-2018” ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เฟซบุ๊คกองพัฒนาคุณภาพ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin