การประชุมหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ MU AUN-QA

การประชุมหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน (ตามเกณฑ์ MU AUN-QA) จากมหาวิทยาลัย 14 หลักสูตร วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ศ.นที อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์

  • ติดตาม รับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน MU AUN-QA Assessment จำนวน 14 หลักสูตร
  • อัพเดทแนวทางการขอรับการตรวจประเมิน ASEAN AUN-QA Assessment ปี 2018

ประธานการประชุม: รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

หน่วยงาน: กองพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตรที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมจากคณะวิทยาศาสตร์

  • หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ป.โท-เอก)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา (ป.ตรี)

ผู้แทนฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์: รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

เอกสารประกอบการประชุม: 1 ชุด

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin