AAR เยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร 2561

AAR เยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร 2561

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมทบทวนหลังปฏิบัติการ กระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์ AUN-QA ระดับส่วนงาน ที่ภาควิชา ศูนย์ กลุ่มสาขา และหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม K102

กำหนดการ

 • 0900 เปิดการประชุม
 • 0905 ทบทวนกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ปีงบประมาณ 2561
 • 0915 ผลการดำเนินงาน การเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตรฯ
  • สถิติประสิทธิภาพการดำเนินการ (เวลา ความถูกต้อง ความคุ้มค่า)
  • สถิติผลการประเมินภาควิชาตามเกณฑ์ EdPEx
  • สถิติผลการประเมินภาควิชาตามเกณฑ์ AUN-QA
 • 0945 แนวปฏิบัติที่ดี (สรุปตัวอย่างจากรายงานผลการเยี่ยมสำรวจฯ)
 • 1000 ผลการประเมินกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชา โดยผู้รับเยี่ยมสำรวจ
 • 1005 ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเยี่ยมสำรวจฯ 2562
  • กลุ่มที่ 1 ประธานคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ
  • กลุ่มที่ 2 หัวหน้าภาควิชา
  • กลุ่มที่ 3 กรรมการเยี่ยมสำรวจ กลุ่มย่อย 1
  • กลุ่มที่ 4 กรรมการเยี่ยมสำรวจ กลุ่มย่อย 2
 • 1045 การนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย
 • 1130 อภิปรายและตอบข้อซักถาม
 • 1200 ปิดการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม

 • เอกสารประกอบการประชุมทบทวนกิจกรรมเยี่ยมสำรวจภาควิชา 2561
 • แบบประเมินกิจกรรมการประชุมทบทวนกิจกรรมเยี่ยมสำรวจภาควิชา 2561
 • แบบประเมินกระบวนการเยี่ยมสำรวจ สำหรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจฯ 2561
 • ผลการประเมินกิจกรรมเยี่ยมสำรวจฯ จากผู้รับการเยี่ยมสำรวจ 2561
 • แบบฟอร์มการทบทวนกิจกรรมเยี่ยมสำรวจ (เอกสารและไฟล์บนคอมพิวเตอร์ประจำกลุ่ม)

ของว่างและอาหารกลางวัน: มีของว่างและอาหารกลางวัน

Solverwp- WordPress Theme and Plugin