AAR MU AUN-QA @MUSC 2018

AAR MU AUN-QA @MUSC 2018

การประชุมทบทวนหลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR) ของการรับเยี่ยมประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ MU AUN-QA และ ASEAN AUN-QA

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561

กำหนดการ

  • 0900 เปิดการประชุม
  • 0905 สรุปผลการดำเนินการ MU AUN-QA @MUSC
  • 1000 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรที่ผ่านการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA และ ASEAN AUN-QA
  • 1130 ถามตอบ
  • 1200 ปิดการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Tags :

Solverwp- WordPress Theme and Plugin