MU AUN-QA Site Visit for B.Sc., M.Sc., and Ph.D. in Plant Sciences

MU AUN-QA Site Visit for B.Sc., M.Sc., and Ph.D. in Plant Sciences

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิดล

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

วันที่ 10-11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

คณะกรรมการ

หลักสูตร ประธาน กรรมการ กรรมการ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์ อาจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.
ขจรเกียรติ เจนบดินทร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
อาจารย์ ดร. เพชร สัจจชลพันธ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
นางสาววิไลรัตน์ สังพงศ์
กองพัฒนาคุณภาพ
สำนักงานอธิการบดี
นางสาวณภัสนันท์ กันย์ธันชพร
กองพัฒนาคุณภาพ
สำนักงานอธิการบดี
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.
ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สิติมา จิตตินันทน์
สถาบันโภชนาการ
อาจารย์ ดร.วรนุช เอี่ยมปา
คณะเทคนิคการแพทย์
นางสาวกัทลี คุรุกุล
กองพัฒนาคุณภาพ
สำนักงานอธิการบดี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก
AUN-QA Assessor
รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา ว่องวิทย์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท
คณะศิลปศาสตร์
นางสาวณิชานาฏ ปราศจากอริ
กองพัฒนาคุณภาพ
สำนักงานอธิการบดี
นางสาวสุภาภรณ์ ทิมสำราญ
กองพัฒนาคุณภาพ
สำนักงานอธิการบดี

กำหนดการ

วีดิโอแนะนำภาควิชาพฤกษศาสตร์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin