รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล  รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ รศ.ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์ ภาควิชาสรีรวิทยา รศ.ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง ภาควิชาเภสัชวิทยา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)

วิทยากรในกิจกรรมการอบรมวันแรกให้ทำงานกลุ่ม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (ภาพโดยกองพัฒนาคุณภาพฯ)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 503

Solverwp- WordPress Theme and Plugin