การประชุมพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

การประชุมพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

           วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้การดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสอดคล้องและเป็นไปตาม Sustainable Development Goals (SDGs) หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย รวมถึงการปรับบทบาทเพื่อขับเคลื่อนส่วนงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และเพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีคุณภาพและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมีคณบดี  รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าภาควิชา  หัวหน้าศูนย์  หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 39 คน เพื่อระดมความคิดเห็น จำแนกตามกลุ่ม การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และบริหารจัดการ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin