กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SCPA :THE BEST PRACTICE OF MUSC WORK PROCESS 2020

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SCPA :THE BEST PRACTICE OF MUSC WORK PROCESS 2020

งานตรวสอบภายใน ร่วมกับ งานนโยบายและพัฒาคุณภาพ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “แนวทางการจัดการกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ ประจำปี 2563 :ภาคพยาธิชีววิทยา SCPA :THE BEST PRACTICE OF MUSC WORK PROCESS 2020” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.ณ ห้อง Pr.111 คลังข้อมูลและศูนย์เรียนรู้ทางพยาธิชีววิทยา (Pathology Information and Learning Center) รูปแบบออนไลน์ Webex meeting ดำเนินรายการโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฒิกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์ นำโดย รศ. ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา, นางสาวธิดารัตน์ คุ้มสังข์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และนางสาวแพรวรุ่ง ซังยัง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถนำตัวอย่างแนวทางการจัดการกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ มาปรับปใช้เป็นแนวทางและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุตามวัตถุประสงค์

 

SDGs

Solverwp- WordPress Theme and Plugin