ในวันที่ 28-29  กันยายน 2563  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (นานาชาติ) ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2563 จากคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ และ ผศ.ดร.แสงเดือน มูลสม เป็นกรรมการตรวจประเมิน

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 662

Solverwp- WordPress Theme and Plugin