การเยี่ยมสำรวจกลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  ณ ห้อง B400
คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล (ประธาน) ภาควิชาคณิตศาสตร์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์

ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจกลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ

เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ (intranet)

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาเคมี

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น.  ณ ห้อง C 118

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (ประธาน) ภาควิชาชีววิทยา
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ณรงคะชวนะ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาเคมี

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 314

Solverwp- WordPress Theme and Plugin