จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เรื่องการพิจารณาโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปี 2564 ระดับส่วนงาน เห็นชอบให้เพิ่มโครงการที่สามารถขับเคลื่อนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจึงจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืนวาระพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพิจารณาเสนอโครงการที่สอดคล้องเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืน วาระพิเศษ

  

   

  

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 405

Solverwp- WordPress Theme and Plugin