การเยี่ยมสำรวจภาควิชาฟิสิกส์
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  ณ ห้อง P 603
คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (ประธาน)  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ

ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฟิสิกส์

การเยี่ยมสำรวจภาควิชา งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
(หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์,หลักสูตรพิษวิทยา, หลักสูตรเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล)

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 น.  ณ ห้อง K 136

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก บุญวงษ์ (ประธาน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส ภาควิชาเภสัชวิทยา
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวี เนียมศิริ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชางานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
(หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์,หลักสูตรพิษวิทยา, หลักสูตรเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล)

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาพยาธิชีววิทยา

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น.  ณ ห้อง Pr 101

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (ประธาน) ภาควิชาชีววิทยา
  2. ศาสตราจารย์ ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล ภาควิชาสรีรวิทยา
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาพยาธิชีววิทยา

เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 353

Solverwp- WordPress Theme and Plugin