การเยี่ยมสำรวจภาควิชาสรีรวิทยา

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  ณ ห้อง Pr 408

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล (ประธาน) ภาควิชาคณิตศาสตร์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล ภาควิชาพฤกษศาสตร์
  3. อาจารย์ ดร.นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา

ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาสรีรวิทยา

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาชีววิทยา

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้อง N 416

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (ประธาน) ภาควิชาชีวเคมี
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล ภาควิชาฟิสิกส์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ ภาควิชาสรีรวิทยา

ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาชีววิทยา

เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 362

Solverwp- WordPress Theme and Plugin