การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปี 2563 ครั้งที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปี 2563 ครั้งที่ 1

ด้วยงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปี 2563 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดย รศ. ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา และ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน เป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin