กิจกรรมสนทนากลุ่ม”วิถีใหม่แห่งการดูแลชาวต่างชาติ”

กิจกรรมสนทนากลุ่ม”วิถีใหม่แห่งการดูแลชาวต่างชาติ”

งานความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับ งานนโยบายและพัมนาคุณภาพ ได้กำหนดจัดกิจกรรมกิจกรรมสนทนากลุ่ม”วิถีใหม่แห่งการดูแลชาวต่างชาติ”

สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี (นานาชาติ) และระดับบัณฑิตศึกษาที่ดูแลชาวต่างชาติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 38 หลักสูตร

เพื่อร่วมกันส่งมอบคุณค่า (Value Proposition) ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ โดยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจลงตรา การขยายพำนักในราชอาณาจักรไทย และการขยายใบอนุญาตทำงาน พร้อมกันนี้งานนโยบายฯ ได้มีการสำรวจระบบดูแลชาวต่างชาติ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin