วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มีกําหนดการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน  ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ ZOOM Meetings และในการตรวจประเมินฯครั้งนี้ จะมีการ Live Streaming of Facility Visit (Programme Level) ณ คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา และพญาไท

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 460

Solverwp- WordPress Theme and Plugin