การประชุมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข และห้องประชุม K101, K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์ให้คู่ความร่วมมือทั้งสามคณะ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ได้เป็นข้อมูลป้อนกลับสำหรับการปรับการเรียนการสนอต่อไป

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 389

Solverwp- WordPress Theme and Plugin