ทบทวนการดำเนินงาน MU AUN-QA 2016

MU_AUN-QA_AAR_20160401

AAR: MU AUN-QA Final Report

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 0830-1200 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กำหนดการ

 • 0830 ลงทะบียน
 • 0900 กล่าวเปิดการเสวนาพร้อมชี้แจงนโยบายและแผนการดำเนินการในอนาคตโดยรองอธิการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • 0905 สรุปภาพรวมการดำเนินการโครงการนำร่อง ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยผู้อำนวยการกองพัมนาคุณภาพ
 • 0930 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการด้านการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยน
  • กระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA
  • ทักษะของผู้ตรวจประเมินที่ควรพัฒนา
  • อุปสรรคในการเป็นผู้ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
  • จำนวนหลักสูตรที่จะรับตรวจประเมินได้ต่อปี
  • กระบวนการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน
 • 1045 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสรุปผล
 • 1150 ปิดการเสวนา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin