การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ MU EdPEx

การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ MU EdPEx

EdPEx SAR Workshop #3 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 MU EdPEx Active+

วิทยากร

กำหนดการ วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560

 • ลงทะเบียน
 • เปิดการอบรมโดย รองอธิการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • การเขียนรายงานในหมวดกระบวนการ
 • การเขียนรายงานในหมวดผลลัพธ์
 • ปิดการอบรม

เอกสารประกอบการอบรม

 • กำหนดการ
 • แบบประเมินการอบรม
 • การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ หมวด 1-6
 • Self Assessment Report: Results
 • Worksheet ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการในปัจจุบัน หมวดกระบวนการ
 • Worksheet ตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินการ หมวดผลการดำเนินการ

รายงานประเมินตนเองที่ดี

 • เป็นข้อมูลจริง (fact)
 • เนื้อหาสมบูรณ์ (full)
 • มีความเชื่อมโยงกัน (flow)
 • ให้ความรู้สึกที่ดี (feel)

ข้อควรกระทำให้การเขียนหมวดผลลัพธ์

 • มีคำอธิบายภาพ
 • ไม่ต้องอธิบายข้อมูลจนละเอียดเกินไป
 • ระบุทิศทางที่พึงประสงค์
 • มีการระบุเป้าหมาย
 • แสดงเส้นแนวโน้ม
 • ใช้มาตราส่วนเหมาะสม
 • เส้นแบ่งก่อนและหลังการพัฒนา
 • ใช้กราฟที่เป็นมาตรฐาน (ไม่ต้องลูกเล่นมาก)
 • ระบุส่วนประกอบของกราฟครบถ้วน (แกน และหน่วย)
 • เรียบง่ายดีกว่ายุ่งเหยิง
 • (ขนาดกราฟและตัวอักษรเหมาะสม ไม่ใส่กราฟมากไปจนทำให้ต้องลดขนาดตัวอักษรและกราฟจนอ่านไม่ออก)

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin