MUSC QUALITY FAIR 2022

MUSC QUALITY FAIR 2022 (ขยายวันรับผลงาน)

งานมหกรรมคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร ร่วมส่งผลงานคุณภาพเข้าประกวดในงานมหกรรมคุณภาพ           คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

ในหัวข้อ”Good Governance in Digital Era : ธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล

ประเภทผลงาน

1) ผลงานรับรางวัล Award
(Team Good Practice Award, Innovative Teaching Award และ Public Policy Advocacy Award
2) Oral Presentation
3) Poster Presentation
4) Storytelling

 

กลุ่มผลงาน

กลุ่ม A : ผลงานประเภทพันธกิจ (งานทรัพยากรบุคคล, กระบวนการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา, การพัฒนานักศึกษา, การบริหารการวิจัย, การบริหารงานทั่วไป บริการวิชาการ, งานคลังและพัสดุ , Eco University)

กลุ่ม B : ผลงานประเภท “Digital University”

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้ถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน ได้ที่ “เมนู แบบฟอร์ม”

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณลีลศร พ่วงศรี โทร. 0-2201-5037

Solverwp- WordPress Theme and Plugin