การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) ประจำปี 2565

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 – วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

หมายเหตุ ช่วงสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ คณะกรรมการจะเป็นผู้คัดเลือกรายชื่อผู้ถูกรับการสัมภาษณ์ และขอความร่วมมือหากท่านได้รับการคัดเลือก 

(วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 15.20 – 16.20 น.) 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin