วันศุกร์ที่ 1 – วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม Novotel Marina Sriracha จังหวัดชลบุรี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์  ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมอง และร่วมวางนโยบาย กลยุทธ์ ขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์ ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี กล่าวเปิดงานและกล่าวถึงแผนการดำเนินงานในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหิดล และของคณะฯ เพื่อเน้นการดำเนินงานให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ต่อด้วยการระดมความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มย่อย เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านบัณฑิตศึกษา การศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ด้านการบริการวิชาการ  People/Digital transformation และความรู้สู่สังคม ภาพลักษณ์องค์กร โดย ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้างาน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมดจำนวน 41 ท่าน พร้อมสรุปภาพรวมการระดมความคิดเห็นในแต่ละด้าน เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่มประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อผู้เรียน ผู้รับบริการ และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป

https://science.mahidol.ac.th/news/apr65-4/

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 499

Solverwp- WordPress Theme and Plugin