ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมแนวทางปฏิบัติงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม  

(Mahidol Social Engagement)

        University Social Engagement เป็นโครงการที่เป็นการทำงานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างส่วนงานกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้านของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีปณิธาน “เป็นสติของประชา เป็นปัญญาของสังคม” และมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 ความรู้เพื่อมนุษยชาติ


        งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จึงจัดประชุมแนวทางปฏิบัติงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Social Engagement) เพื่อร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม และการบันทึกข้อมูลโครงการด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมในระบบฐานข้อมูล Mahidol Social Engagement เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านชุมชนและสังคมต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย หัวหน้าโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม และทีมงาน เป็นวิทยากร

ผู้ที่สนใจสามรถเข้าร่วมประชุมได้ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น. 


โดยประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings  :https://bit.ly/3wb2DnE

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 350

Solverwp- WordPress Theme and Plugin