วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการเรื่อง “เสริมพลังอุดมศึกษาเพื่อสังคมไทย” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ทั้งนี้ มีผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เข้าร่วมงาน ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และรับชมผ่านระบบออนไลน์ทาง Zoom Meeting และ Facebook Fanpage: MUSEF Conference


       ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสังคม” นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเรื่อง “มหาวิทยาลัยเพื่อการรับใช้ชุมชน : บทบาทและความร่วมมือ” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เช็งเส็ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นายกิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ และโครงการต่างๆ ของของมหาวิทยาลัยที่ทำร่วมกับชุมชน


      ภายในงาน มีการแสดงนิทรรศการผลงานรับใช้สังคม ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ “เพื่อนรักต่างศาสนา : สานเสวนาสุขภาพเพื่อสันติภาพและความปรองดองในสังคมไทย”, “เพิ่มศักยภาพเด็กไทยด้วย “โรงเรียนฉลาดเล่น””, “ทิศทางท่องเที่ยวไทยในยุค Next Normal”, “PIRAB Model ยกระดับระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น”, “การแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในเมืองใหญ่”, “การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด”, “การจัดการดินเพื่อการเกษตรต้นแบบ บ้านสามัคคีธรรม”, “การนำใช้ทุนทางสังคม เพื่อการจัดการสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรค์ (มรภ.นครสวรรค์)”, “MUSEUM POOL: พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ จากชุมชนท้องถิ่น (มรภ.อุบลราชธานี)” และ “ไทรโยคเมืองไม้ผล มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา (มรภ.กาญจนบุรี)”


     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการด้านงานวิชาการรับใช้ชุมชนและสังคมระหว่างมหาวิทยาลัย เสริมสร้างเครือข่ายเสริมพลังในการดำเนินการด้านรับใช้ชุมชนและสังคมของสถาบันอุดมศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป้าตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศ  โดยมีตัวแทนจากงานนโยบายฯ และงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย


ที่มา : https://mahidol.ac.th/th/2022/mahidol-specialtalk/

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 325

Solverwp- WordPress Theme and Plugin