30 สิงหาคม 2565 การประชุมเยี่ยมชมส่วนงานด้าน Social Engagement กิจกรรมด้านการรับใช้สังคม และ Policy Advocacy นโยบายชี้นำสังคม (MUSEF Executive Visit) ณ ห้องประชุม K101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับฟังและหาแนวทางร่วมมือด้าน Social Engagement และ Policy Advocacy (MUSEF Executive Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสื่อสารเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับยุทธศาสตร์ที่ 3 และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของการดำเนินการกับส่วนงานในการดำเนินการด้านพันธกิจรับใช้สังคมและนโยบายชี้นำสังคม ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมนำเสนอโครงการ และผลการดำเนินงานด้าน Social Engagement กิจกรรมด้านการรับใช้สังคม และ Policy Advocacy นโยบายชี้นำสังคม ในการนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์ ในการร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 279

Solverwp- WordPress Theme and Plugin