ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”

EP.22 วันที่ 25 ก.พ.65  นี้ ตอน  ยกระดับผลิตภาพอย่างเป็นระบบครบทุกมิติ
EP.23 วันที่    4 มี.ค.65  นี้ ตอน สร้างสรรค์บริการให้เป็นเลิศด้วย Smart Service Excellence
EP.23 วันที่ 4 มีนาคม 2565
ร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจกับ Smart Service Excellence เครื่องมือที่ช่วยให้เราเห็นถึงมุมมองความต้องการของผู้รับบริการและนำมาสร้างสรรค์บริการที่เป็นเลิศ เติมเต็มด้วยเทรนด์ของนวัตกรรมการบริการที่นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับความประทับใจ พร้อมทั้งบทบาทของผู้นำองค์กรยุคใหม่ที่ต้องเปลี่ยนผ่านการให้บริการแบบเดิม สู่การบริการยุคใหม่ที่ต้องทันสถานการณ์ เน้นการดูแลเชิงรุก ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

บรรยายและพูดคุยโดย คุณพัชรีพร คุณาวุฒิ วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ที่มีประสบการณ์ในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มากว่า 20 ปี

 

ประเด็นการพูดคุย
  • ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอนาคต
  • การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
  • ทักษะสำคัญที่สอดรับกับโลกยุคดิจิทัล
  • Future Skills Development แนวทางการพัฒนาทักษะอนาคต
สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

ที่มา : https://www.ftpi.or.th/

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 369

Solverwp- WordPress Theme and Plugin