ผู้ผ่านการอบรม MU AUN-QA Assessor จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลำดับ ปี รุ่น คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  ภาควิชาที่สังกัด
1 2559  1 อ.ดร. ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ (ดำรงตำแหน่งปี 2559-2562)  ชีววิทยา
2 2559  1 ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา  ชีวเคมี
3 2559  3 รศ.ดร.นพ. เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช กายวิภาคศาสตร์
4 2559  3 รศ.ดร. จรัญญา ณรงคะชวนะ เทคโนโลยีชีวภาพ
5 2559  3 รศ.ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ ชีววิทยา
6 2559  3 ผศ.ดร. รัชกฤติ ศรีเกื้อ สรีรวิทยา
7 2559  3 ผศ.ดร. อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ สรีรวิทยา
8 2559  3 รศ.ดร. สมบัติ ธนะวันต์  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
9 2559  3 ผศ.ดร. วิชชุดา แสงสว่าง  สรีรวิทยา
10 2560  4 รศ.ดร. วัฒนา วีรชาติยานุกูล กายวิภาคศาสตร์
11 2560  4 รศ.ดร. สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา กายวิภาคศาสตร์
12 2560  4 รศ.ดร. กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ กายวิภาคศาสตร์
13 2560  4 ผศ.ดร. กรกนก บุญวงษ์ คณิตศาสตร์
14 2560  4 ผศ.ดร. สุพีชา คุ้มเกตุ ชีววิทยา
15 2560  5 ศ.ดร. จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล  สรีรวิทยา
16 2560  5 รศ.ดร. วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล พยาธิชีววิทยา
17 2560  5 รศ.ดร. ณัฐวุธ สิบหมู่ เภสัชวิทยา
18 2560  5 อ.ดร. พรทิพา  กอประเสริฐถาวร เภสัชวิทยา
19 2560 5 อ.ดร. สมศักดิ์  โอฬารกิจเจริญ คณิตศาสตร์
20 2560 5 รศ.ดร. ไกร  มีมล กายวิภาคศาสตร์
21 2560 5 อ.ดร. นิสา  ปฏิการมณฑล เทคโนโลยีชีวภาพ
22 2560 5 ผศ.ดร. อัญชีรา  วิบูลย์จันทร์ พฤกษศาสตร์
23 2560 5 อ.ดร. พนิดา  คงสวัสดิ์วรกุล พฤกษศาสตร์
24 2561 6 อ.ดร. ปฐมพงษ์ แสงวิไล ชีววิทยา
25 2561 6 รศ.ดร. นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส เภสัชวิทยา
26 2561 6 ผศ.ดร. มาริสา พลพวก จุลชีววิทยา
27 2561 6 รศ.ดร. เทพมนัส บุปผาอินทร์ สรีรวิทยา
28 2562 7 ผศ.ดร. ขวัญ อารยะธนิตกุล ฟิสิกส์
29 2562 7 ผศ.ดร. นพพร จงกมลวิวัฒน์ กายวิภาคศาสตร์
30 2562 7 ผศ.ดร. ณัฎฐวี เนียมศิริ เทคโนโลยีชีวภาพ
31 2562 7 อ.ดร. อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี ชีววิทยา
32 2563 8 อ.ดร. นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์ พยาธิชีววิทยา
33 2563 8 อ.ดร. ฐิตินันท์ สำราญวานิช ชีววิทยา
34  2563  8 รศ.ดร. ดาครอง พิศสุวรรณ วัสดุศาสตร์ฯ
ผู้ผ่านการอบรม MU AUN-QA Assessor จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกษียน /ลาออก)
ลำดับ ปี รุ่น คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชาที่สังกัด
1 2559 1 รศ.ดร. กรองทอง ยุวถาวร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ (ดำรงตำแหน่งปี 2550-2558) เภสัชวิทยา
2 2559 3 ผศ.ดร.ภก. จตุพร วงศ์สาธิตกุล สรีรวิทยา
 

ผู้ผ่านการอบรม AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment

ลำดับปีหลักสูตรคำนำหน้าชื่อ-สกุลตำแหน่ง ภาควิชาที่สังกัด
121-24 June 2016 / 21-27 September 2018Tier 1/
Tier 2
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนารองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษาชีวเคมี
29-12 January 2018
21-27 September 2018
Tier 1/
Tier 2
อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปานรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
(ดำรงตำแหน่งปี 2559-2562)
ชีววิทยา
312-15 June 2018Tier 1ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูลรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา (ดำรงตำแหน่งปี 2559-2562)สรีรวิทยา
428-31 May 2019Tier 1ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล ชีววิทยา

ผู้ผ่านการอบรม AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment

(โอนย้ายส่วนงาน)

ลำดับปีหลักสูตรคำนำหน้าชื่อ-สกุลตำแหน่ง ภาควิชาที่สังกัด
118-21 June 2019Tier 1รศ.ดร.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช กายวิภาคศาสตร์

MUQD Assessor

ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่ง/สังกัด
1อ. ดร.ณัฐพล  อ่อนปานรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง/ภาควิชาชีววิทยา
2รศ. ดร.มนต์ทิพย์  เทียนสุวรรณภาควิชาคณิตศาสตร์
3รศ. ดร.สมบัติ  ธนะวันต์ภาควิชาเคมี
4รศ. ดร.ชุลีวัลย์  ราษฎร์วิรุฬห์กิจภาควิชาเคมี
5ศ. ดร.วัฒนาลัย  ปานบ้านเกร็ดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
6รศ. ดร.ชื่นจิตต์  บุญเฉิดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
7รศ. ดร.จรัญญา  ณรงคะชวนะภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
8รศ. ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์

Solverwp- WordPress Theme and Plugin