การประเมินคุณภาพกรรมการเยี่ยมสำรวจส่วนงาน

มหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ในการประเมินความเหมาะสมในการเป็นกรรมการเยี่ยมสำรวจส่วนงานภายใน

  • การเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน
  • ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานคุณภาพ
  • ความกระตึอรือร้น เอาใจใส่
  • ความสามารถในการรวบรวมประเด็นและปัญหา
  • ความสามารถในการบริหารเวลา
  • การมีส่วนร่วมในทีม
  • ทักษะในการตรวจประเมิน
  • ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอด
  • ความเหมาะสมในการเป็นประธาน/กรรมการครวจประเมิน

อ้างอิง: แบบฟอร์มประเมินกรรมการเยี่ยมสำรวจส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

Solverwp- WordPress Theme and Plugin