รายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557

ระดับ ภาคต้น (วิชา) ภาคปลาย (วิชา) รวม (วิชา)
ปริญญาตรี 220 198 418
ปริญญาโท 127 123 250
ปริญญาเอก 131 120 251
รวม 478 441 919

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin