โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16 (MU-SUP #16)

ระหว่างวันอังคารที่ 29 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2559 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี และศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันปลูกป่า ปตท. โครงการป่าวังจันทร์ จ.ระยอง

กำหนดการ

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559

 • พิธีเปิดโดยรองอธิกรบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • แนะนำโครงการและหลักสูตรโดยผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
 • การนำเสนอผลการศึกษาดูงานจาก MU-SUP #15 บันทึกจากดอยตุง สู่ ม.มหิดล ที่ยั่งยืน

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559

 • การบรรยายเรื่อง การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล
 • การบรรยายเรื่อง การประเมินผลงานและการให้ผลสะท้อนการปฏิบัติงาน (feedback)

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559

 • การบรรยายเรื่อง การเป็นผู้นำเชิงรุก
 • การบรรยายเรื่อง การสร้างภาพลักษณ์และบุคลิคภาพของผู้นำแบบมหิดล

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559

 • ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2559 อบรม ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
 • การบรรยายเรื่อง การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559

 • การบรรยายเรื่อง วัฒนธรรมมหิดล Mahidol Core Value
 • กิจกรรมวัฒนธรรมมหิดล

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559

 • การเดินทางศึกษาดูงาน
  • สถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology)
  • โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (Kamnoetvidya Science Academy)
  • สถาบันปลูกป่า ปตท. (PTT Reforestation Institute)

วันพุธที่ 6 เมษายน 2559

 • การถอดบทเรียนและรายงานผลการศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559

 • การบรรยายเรื่อง ทักษณะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
 • การบรรยายเรื่อง ทักษะการทำงานเป็นทีม

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559

 • การบรรยายเรื่อง การสอนแนะงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบรรยายเรื่อง ICT-based Management

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559

 • การบรรยายเรื่อง เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับต้น
 • การบรรยายเรื่อง การบริหารบุคลากรด้วยหลักสมรรถนะ (Competency-based HRM)

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559

 • การบรรยายเรื่อง การเปลี่ยนข้อร้องเรียนเป็นการเพิ่มคุณภาพการทำงาน
 • การบรรยายเรื่อง การวิเคราะห์และปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน

วันพุธที่ 27 เมษายน 2559

 • การบรรยายเรื่อง จิตวิทยาการจูงใจคนต่างวัย
 • การบรรยายเรื่อง การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

 • การบรรยายเรื่อง การยกระดับและพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยด้วยเกณฑ์ EdPEx
 • การบรรยายเรื่อง ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พิธีปิด

ค่าลงทะเบียน

 • ค่าลงทะเบียนคนละ 20,000 บาท
  • คณะวิทยาศาสตร์ สนับสนุนค่าลงทะเบียน 10,000 บาท
  • ภาควิชา สนับสนุนค่าลงทะเบียน 10,000 บาท

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin