20 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิวิมล แสวงผล รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนคณบดี จากคณะวิทยาศาสตร์  เข้าร่วมงาน MU Quality Forum: World Class Education Standards โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ทั้งนี้ มีผู้บริหารส่วนงาน และผู้แทนส่วนงาน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรสังกัดสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ จำนวน 66 สถาบัน เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ 

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณแก่ผู้บริหารส่วนงานที่ได้ทุ่มเทในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ ร่วมผลักดันให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการประเมินคุณภาพและขอรับรองเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ จากนั้น เป็นการเสวนาหัวข้อ World-Class Accreditation” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ วิทยาลัยนานาชาติ และอาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับจากการใช้เกณฑ์ ABET, AACSB และ MusiQuE ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเสวนาหัวข้อ AUN-QA Criteria Version 4.0: Advantages and Challenges” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert and Assessor รองศาสตราจารย์ เภสัชกรปรีชา มนทกานติกุล คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี พลิกบัว คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส วิทยาลัยนานาชาติ และคุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

โดยคณะวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรที่ได้รับรองคุณภาพระดับนานาชาติ ทั้งหมดจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโพลิเมอร์) นานาชาติ  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี) นานาชาติ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประกันภัย ) นานาชาติ ซึ่งได้ร่วมนำเสนอ Poster Round Session โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

          

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลและทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยได้ทุ่มเทในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ จนสามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่สากล ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็น World Class University  โดยมีนโยบายในการขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาคุณภาพในกระบวนการต่าง ๆ ทั้งในระดับองค์กรไปจนถึงระดับหลักสูตร ซึ่งในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นแบบมุ่งผลลัพธ์ หรือ Outcome Based Education พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมีองค์ความรู้และทักษะที่มีความทันสมัยและสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สังคมและประเทศ และมีทัศนคติที่ดี ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะของการใช้ชีวิต การทำงานได้ในสังคมทั้งในระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตลอดจนยังคงเดินหน้าและผลักดันให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินและขอรับรองคุณภาพระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) รวมถึงเกณฑ์คุณภาพเฉพาะสาขาวิชา เช่น WFME, AACSB, ABET, MUSIQUE, TedQual เป็นต้น จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลมีหลักสูตรที่ได้รับรองเพิ่มเติมทั้งจาก AUN-QA, MusiQuE และ ABET ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายการรับรองในระดับนานาชาติร้อยละ 15 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 53 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

 

ที่มา : https://bit.ly/3SpLtvW

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 268

Solverwp- WordPress Theme and Plugin