ไทยเซฟไทย ” ไทยประเมินเซฟไทย ครัวเรือนปลอดภัย ที่ทำงานไร้โควิด” โดย กรมอนามัย

คัดกรองก่อนเข้าทำงาน
เลือก ลงทะเบียนสำหรับพนักงาน : ประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อให้กับเพื่อนในที่ทำงาน

เลือก ลงทะเบียนพนักงาน >>> ระบุชื่อสถานประกอบการ ” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ” กรอกรายละเอียดเพื่อประเมินระดับความเสี่ยง

https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php

คู่มือการใช้งาน (สำหรับพนักงาน)