พัฒนาและประเมินหลักสูตรด้วย AUN-QA

MU AUN-QA Share & Learn ประสบการณ์การพัฒนาและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 1300-1600 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กำหนดการ

 • ลงทะเบียน
 • ทิศาทางและบทบาทการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ด้านการศึกษา
  • รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  • ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
  • รศ.พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • รศ.ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ

 • กำหนดการ
 • MU AUN-QA Policy 2016-2018
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
 • Internal Assessment for AUN-QA at Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
 • แบบประเมินการจัดกิจกรรม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin