การประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฟังคำชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม ศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เอกสารที่ได้รับในการประชุม

  • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ของแต่ละส่วนงานตามกรอบการประเมินผลและตัวชี้วัด วันที่ 31 มีนาคม 3 เมษายน และ 5 เมษายน กรอบการประเมินผลและรายละเอียดการประเมินผลในระดับส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
  • แบบสำรวจสถานะ (ด้านการเงินและด้านทรัพยากรบุคคล)

กำหนดการ

วันที่ ข้อมูล หมายเหตุ
3 เมษายน 2560 รับฟังการชี้แจงจาก TRIS Corp. และ MU
5 เมษายน 2560 ฐานข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้างและรายชื่อผู้ที่รับผิดชอบข้อมูล TRIS ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง
7 เมษายน 2560 งานนโยบายฯ ชี้แจงการเก็บข้อมูลของส่วนงาน K101 เวลา 1330-1500
20 เมษายน 2560 ข้อมูลตามแบบสำรวจสถานะ งานคลังและพัสดุ, งานบริหารและธุรการ ดำเนินการตอบแบบประเมิน
4 พฤษภาคม 2560 ส่วนงานส่งข้อมูล 5 มิติ TRIS และ MU พิจารณาข้อมูลที่ส่วนกลางมี และดำเนินการขอข้อมูลจากส่วนงานเพิ่มเติม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง