การเยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

ภาควิชา/งาน/หน่วย วัน/เวลาที่เยี่ยม รายชื่อ ภาควิชา เบอร์โทร
กายวิภาคศาสตร์ (5447) วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค.59 อาจารย์ ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน ชีววิทยา 5003
เวลา 08.30 – 12.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ศุขธิดา  อุบล จุลชีววิทยา 5674
ห้อง B 107 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีวัลย์  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ เคมี 5134
อาจารย์ ดร.ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ สำนักงานคณบดี 5340
คณิตศาสตร์
(5342)
วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค.59 ศาสตราจารย์ ดร.นทีทิพย์  กฤษณามระ สรีรวิทยา 5629
เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา  อัมพันธ์จันทร์ หนภ.พฤกษศาสตร์ 5232
ห้อง M 205 รองศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มพันธุ์  ธรรมสโรช กายวิภาคศาสตร์ 5409
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ฟิสิกส์ 02-4419322
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  หยกทองวัฒนา ชีวเคมี 5462
เคมี (5113) วันศุกร์ที่ 8 ก.ค.59 อาจารย์ ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน ชีววิทยา 5003
เวลา 08.30 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภีนันท์  อัญเชิญ หนภ.เภสัชวิทยา 5641
ห้อง C 118 ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาลัย  ปานบ้านเกร็ด เทคโนโลยีชีวภาพ 5917
รองศาสตราจารย์ ดร.กัลลยานี  ดวงฉวี พยาธิชีววิทยา 5551
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  ณัฐวุฒิ ฟิสิกส์ 5736
อาจารย์ ดร.นิสา  ปฏิการมณฑล เทคโนโลยีชีวภาพ 5317
จุลชีววิทยา
(5673)
วันจันทร์ที่ 27 มิ.ย.59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  แดงติ๊บ ฟิสิกส์ 5854
เวลา 08.30 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรันดร  ยูวะนิยม หนภ.ชีวเคมี 5600
ห้อง PR 611 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา  ณรงคะชวนะ เทคโนโลยีชีวภาพ 5319
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  อหันทริก ชีววิทยา 5380
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล  แสวงผล พฤกษศาสตร์ 5232
ชีวเคมี (5601) วันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย.59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา  วรามิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ  –
เวลา 08.30 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร  แสงศิริสุวรรณ หนภ.สรีรวิทยา 5504
ห้อง PR 301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามนิจ  ชื่นบุญงาม พฤกษศาสตร์ 5232
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา  ไตรเพิ่ม พฤกษศาสตร์ 5232
อาจารย์ ดร.ชาติชาย  แจ้งเสน จุลชีววิทยา 5527
ชีววิทยา (5251) วันอังคารที่ 5 ก.ค.59 รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์  บุญเฉิด เทคโนโลยีชีวภาพ 5309
เวลา 08.30 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์  อสุวพงษ์พัฒนา หนภ.กายวิภาคศาสตร์ 5401
ห้อง N 416 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุธ  สิบหมู่ เภสัชวิทยา 5509
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ไชยร้องเดื่อ สรีรวิทยา 5619
อาจารย์ ดร.อัญชีรา  วิบูลย์จันทร์ พฤกษศาสตร์ 5235
เทคโนโลยีชีวภาพ (5312) วันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย.59 รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา  เรียงโรจน์พิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  –
เวลา 13.00 – 16.00 น. อาจารย์ ดร.ศิรวิทย์  สิตปรีชา หนภ.ชีววิทยา 5250
ห้อง  BT 205 ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล ชีวเคมี 5050
รองศาสตราจารย์ ดร.พรจันทร์  สายทองดี กายวิภาคศาสตร์ 5407
อาจารย์ ดร.สุจินต์  สุวรรณะ ฟิสิกส์ 5733
พฤกษศาสตร์ (5232) วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค.59 รองศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง  ยุวถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิ  –
เวลา 08.30 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร  บุญยฤทธิ์ หนภ. ฟิสิกส์ 5781
ห้อง N 209 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย  อมรศักดิ์ชัย เคมี 835 ต่อ 1161
อาจารย์ ดร.นิวัฒน์  กังวานรังสรรค์ พยาธิชีววิทยา 5576
พยาธิชีววิทยา (5550) วันจันทร์ที่ 4 ก.ค.59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา  วรามิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ  –
เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  ภู่มาลา มอราเลส เภสัชวิทยา 5507
ห้อง PR 101 ศาสตราจารย์ ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล สรีรวิทยา 5622
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ชัยธีระยานนท์ กายวิภาคศาสตร์ 5428
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศรี  ดับส์ จุลชีววิทยา 5676
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  มณีสว่าง คณิตศาสตร์ 5340
ฟิสิกส์ (5770) วันพุธที่ 6 ก.ค.59 อาจารย์ ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน ชีววิทยา 5003
เวลา 08.30 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ ชีววิทยา 5479
ห้อง P 603 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกร  มีมล กายวิภาคศาสตร์ 5417
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล เคมี 5147
อาจารย์ ดร.พรทิพย์  ชัยชมภู พยาธิชีววิทยา 5577
เภสัชวิทยา (5641) วันอังคารที่ 5 ก.ค.59 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ทิพย์  เทียนสุวรรณ คณิตศาสตร์ 5538
เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  ภิญโญชีพ หนภ.เคมี 5111
ห้อง PR 501 ศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ลัดดา  ศักดาภิพาณิชย์ เคมี 3116
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพรรณ  วงศ์ประเสริฐ กายวิภาคศาสตร์ 5412
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  เหมือนประสาท สรีรวิทยา 5617
อาจารย์ ดร.พนิดา  คงสวัสดิ์วรกุล พฤกษศาสตร์ 5232
สรีรวิทยา (5611) วันจันทร์ที่ 4 ก.ค.59 อาจารย์ ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน ชีววิทยา 5003
เวลา 08.30 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ หนภ.พยาธิชีววิทยา 5550
ห้อง PR 408 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก  บุญวงษ์ คณิตศาสตร์ 5539
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีษ์  พิชกรรม พฤกษศาสตร์ 5232
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพงษ์  ฐิตะมาดี  หนภ.เทคโนโลยีชีวภาพ  5865
สหสาขาวิชา (5471)
หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ
วันพุธที่ 6 ก.ค.59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  หยกทองวัฒนา ชีวเคมี 5462
เวลา 13.00 – 16.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นรัตถพล  เจริญพันธุ์ สรีรวิทยา 5975
ห้อง B 400 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี  วงษ์แสงจันทร์ เทคโนโลยีชีวภาพ 5860
รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ  ปิ่นทอง เภสัชวิทยา 5642
งานแพทย์ศาสตร์และบัณฑิตศึกษา (5212)
(หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์)
วันอังคารที่ 5 ก.ค.59 รองศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง  ยุวถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิ  –
เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ญา  สุนินทบูรณ์ เคมี 5153
ห้อง N 200 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา  คุ้มเกตุ ชีววิทยา 5477
งานแพทย์ศาสตร์และบัณฑิตศึกษา (5472)
(หลักสูตรพิษวิทยา,
หลักสูตรเวชศาสตร์ฯ)
วันศุกร์ที่ 8 ก.ค.59 อาจารย์ ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน ชีววิทยา 5003
เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล  รงค์นพรัตน์ ชีวเคมี 5453
ห้อง B 400 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วิวิธนาภรณ์ เภสัชวิทยา 5651
งานศาลายา (SIM)
4 หลักสูตร
วันพุธที่ 6 ก.ค.59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  อมรสมานกุล คณิตศาสตร์ 5002
เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  ไวยครุฑธา จุลชีววิทยา 5543
อาคารวิทยาศาสตร์ 3 อาจารย์ ดร.พหล  โกสิยะจินดา ชีววิทยา 096-5549828
ห้อง 201

ติดต่อ สอบถาม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 369

Solverwp- WordPress Theme and Plugin