เสวนาพิเศษเรื่องแนวคิดการผลิตแบบลีน

เสวนาพิเศษ ชมรมนักพัฒนาคุณภาพ และงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “แนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing”

วิทยากร: ผศ.ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ

สถานที่: K102 เวลา 09:30-12:00

กำหนดการ

 • 0930 เปิดการเสวนา
 • 0935 บรรยายพิเศษเรื่อง “การผลิตแบบลีน”
 • 10:30 พักรับประทานอาหารว่าง
 • 10:45 กิจกรรมแนวทางการผลิตแบบ Batch Process v.s. Pull Process (One Piece at a Time)
 • 11:15 การบรรยายพิเศษเรื่อง “ไคเซน Kaizen ทำง่าย ทำได้ ทำเลย”
 • 11:45 กิจกรรมไคเซน
 • 12:00 พิธีปิด และรับประทานอาหารกลางวัน

เอกสารประกอบการอบรม

 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องแนวทางการผลิตแบบลีน
 • กิจกรรมที่ 1 กระดาษ A4 ซองจดหมาย คลิปหนีบกระดาษ นาฬิกาจับเวลา แบบบันทึกเวลา
 • กิจกรรมที่ 2 ลูกเทนนิส นาฬิกาจับเวลา แบบบันทึกเวลา

ผลการประเมินการจัดกิจกรรม

 • ข้อมูลพื้นฐาน
  • มีบุคลากร MUSC เข้าร่วม 43 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามท้ายกิจกรรม 34 คน คิดเป็น 79%
  • ด้านการประชาสัมพันธ์: ส่วนใหญ่ (67%) ทราบข่าวการจัดกิจกรรมจากจดหมายเวียน รองลงมาได้แก่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (26%) และจากเสียงตามสายหรือเว็บไซต์
 • ผลการประเมิน
  • ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 4.18 สูงกว่าเป้าที่คาดหวัง 3.51 โดยประเด็นการประเมินต่างๆ ได้รับผลการประเมินมากพึงพอใจมาก ทั้งด้านการนำเสนอ ความรู้ในเนื้อหาของวิทยากร ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากร และการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม และการถามตอบ
  • แม้ว่าก่อนการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่ (32%) เชื่อว่าตนเองมีความเข้าใจเรื่องการจัดการแบบลีนน้อย ระดับความเข้าใจก่อนการอบรม 2.85 แต่เมื่อผ่านการอบรมแล้วส่วนใหญ่ (74%) ตอบว่ามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ระดับความเข้าใจหลังการอบรมเพิ่มเป็น 4.03 (คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 1.18 ระดับจาก 5 ระดับ)
  • ในด้านการนำไปใช้นั้น ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ (77%) เชื่อว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานในระดับที่มาก (เฉลี่ย4.06 จาก 5 ระดับ)

ข้อเสนอแนะ

 • ในการอบรมครั้งต่อไปอยากให้มีการอบรมเรื่อง TPM (Total Productive Management)
 • การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เวลาที่ลดลง
 • การอบรมที่มีการปฏิบัติ

ผู้สรุปผลการประเมิน: ศศิมา มามีใหญ่

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง