EdPEx Special Clinic: 364/007

EdPEx Special Clinic: 364/007

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง EdPEx Special Clinic: 364 เพื่อให้คณะและส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนา โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่หมวด 3, 6 และ 4

กำหนดการ

 • วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
  • 0900 พิธีเปิด
  • 0910 หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
  • 1045 Workshop: การปรับปรุงกระบวนการมุ่งเน้นลูกค้า
  • 1300 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
  • 1445 Workshop: การปรับปรุงกระบวนการการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
 • วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
  • 0900 การนำเสนอผลการทำ workshop
  • 1045 หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
  • 1300 Workshop: การปรับปรุงกระบวนการการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
  • 1445 การนำเสนอผลการทำ workshop

วิทยากร

 • รศ.ดร.ภก. สมภพ ประธานธุนารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • และทีมวิทยาการผู้ช่วย

เอกสารประกอบการอบรม

 • กำหนดการ
 • สูจิบัตร
 • ลูกค้า (Customers) โดย รศ.ดร.ภก. สมภพ ประธานธุนารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • ระบบปฏิบัติการ (Operations) โดย รศ.ดร.ภก. สมภพ ประธานธุนารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • EdPEx Clinic, 4.1-4.2 โดย Preyanuj Yamwong
 • แบบประเมินกิจกรรม

การทำปรับปรุงกระบวนการ

 • การใช้ตาราง OGD (OFI, Gaps, Development Plan)
OFI Gaps Development Plan
(นำ OFI จากรายงานผลการเยี่ยมส่วนงานที่ได้รับมาใส่ในช่องนี้) (ทำการวิเคราะห์หาช่องว่างจาก OFI ในช่องทางซ้าย โดยระบุเป็นประเด็น ๆ ที่สำคัญ) (กำหนดแผนพัฒนา โดยระบุเป็นคำกิริยาว่าจะทำอะไรให้ชัดเจน แล้วจึงนำไปดำเนินการต่อให้เป็น action plan เต็มรูปแบบต่อไป)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จากคณะวิทยาศาสตร์

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ส่วนงาน
1. อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวลีลศร พ่วงศรี หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
3. นางสาวรุ่งระวี แทนวันชัย หัวหน้างานวิจัย
4. นางชิตหทัย ภัทรธิยานนท์ หัวหน้างานศาลายา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin