ร่วมทำแบบสำรวจการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564-2565

🛎งานนโยบายฯ ขอความอนุเคราะห์ท่านในการจัดทำและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในภาควิชา / ศูนย์ / กลุ่มสาขาวิชา
💛เข้าร่วมทำแบบสำรวจการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564-2565 ‼️

💛ที่ URL คือ https://dlink.me/252Y5 หรือ QR code