โครงการเตรียมความพร้อมสู่ ASEAN AUN-QA 2019

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ ASEAN AUN-QA 2019

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ประจำปี 2562 (Preparation for AUN-QA Assessment 2019 หรือ PREP4AUN 2019)

ที่ กิจกรรม เวลา สถานที่ หมายเหตุ
1. Workshop 1 การปรับปรุง Executive Summary และแผนพัฒนาหลักสูตร 16 พ.ค. 2561 เวลา 13:00-16:00 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ ศาลายา สำหรับหลักสูตรที่ยังไม่ผ่าน MU AUN-QA Assessment ให้ส่ง SAR 5 เล่ม และ CD 1 แผ่น ภายใน 31 พ.ค. 2561
2. การส่ง Revised Executive Summary 15 มิ.ย. 2561 ภายในเวลา 16:00 เพื่อส่งเข้าระบบสมัครเพื่อรับการตรวจเยี่ยม ASEAN AUN-QA 2019
3. Workshop 2 การปรับปรุง SAR ของหลักสูตรที่ได้รับเลือก 1 วันในเดือน กรกฎาคม 2561
4. การลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจประเมิน 1 สิงหาคม 2561 ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย ลงทะเบียนได้ 8 หลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย

การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

  • ทางเว็บไซต์ www.qd.mahidol.ac.th/regis
  • ระหว่างวันที่ 8-14 พ.ค. 2561 (ปิดลงทะเบียนในวันสุดท้ายเวลา 15:30)

ผู้เข้าร่วม

  • ผู้บริหารส่วนงานที่กำกับดูแลด้านการศึกษา/ประกันคุณภาพ 1 ท่าน
  • ประธานหลักสูตร คณะกรรมการหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่เกิน 5 ท่านต่อหลักสูตร

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

  • กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ASEAN AUN-QA

Solverwp- WordPress Theme and Plugin