การประชุมกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร 2561

การประชุมกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร 2561

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ณ ห้องประชุม K102 ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 0900-1200 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) จากภาควิชาและหลักสูตร เกณฑ์การประเมิน สกอ. EdPEx และ AUN-QA ตลอดจนแนวทางการสัมภาษณ์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

วิทยากร อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

เอกสารประกอบการประชุม

  • คู่มือกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา 2561
  • คู่มือการสัมภาษณ์ 2561
  • ร่างกำหนดการและกรรมการเยี่ยมภาควิชาและหลักสูตร 2561
  • เอกสารเพิ่มเติบ แบบแสดงความจำนงรับเอกสารเป็นไฟล์หรือเป็นเล่มรายงานประเมินตนเอง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin