ประชุมเตรียมความพร้อมรับเยี่ยม MU EdPEx 2018

ประชุมเตรียมความพร้อมรับเยี่ยม MU EdPEx 2018

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการรับเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ EdPEx โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิด ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนาย 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ตารางการจัดกิจกรรม

วันที่ กลุ่ม จำนวน (คน)
14 มิถุนายน 2561 เวลา 0900-1200 กลุ่มพันธกิจหลัก (งานการศึกษา, งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา, งานศาลายา, งานวิจัย, งานพันธกิจพิเศษ, และงานสารสนเทศ) 21
14 มิถุนายน 2561 เวลา 1300-1600 กลุ่มพันธกิจสนับสนุน (งานบริหารและธุรการ, งานคลังและพัสดุ, งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ, โครงการจัดตั้งงานแผนและพัฒนา, งานความร่วมมือระหว่างประเทศ, งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี, งานตรวจสอบภายใน, งานสื่อสารองค์กร) 18
18 มิถุนายน 2561 เวลา 0900-1030 ภาควิชา กลุ่มสาขา และศูนย์ฯ 57

กำหนดการ

  • 0900 เริ่มการประชุมเตรียมความพร้อม
  • 0905 เว็บไซต์ EdPEx 350
  • 0915 รู้จักคณะวิทยาศาสตร์ด้วยโครงร่างองค์กร (หรือด้วย MUSC EdPEx Key Factors)
  • 1000 แนวทางการตอบเกณฑ์ EdPEx
  • 1130 ถาม-ตอบ
  • 1200 ปิดการประชุม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin